เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด